Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

MAREL

 INFORMACJA O SPRZEDAWCY

 1. Hurtownia internetowa działający pod adresem www.marel.net.pl prowadzona jest przez Firma Handlowo- Usługowa MAREL Marek Wróbel ul. Żarecka 72, 42-350 Koziegłowy zarejestrowana w CEIDG pod numerem NIP 5771005742
 2. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia na stronie https://marel.net.pl/pl/i/Regulamin/3 i świadczy usługi zgodnie z regulaminem i przepisami prawa.

Zagadnienia wstępne

 1. Regulamin obowiązuje w sklepie internetowym www.marel.net.pl
 2. Regulamin obowiązuje w odniesieniu do umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. 

Definicje

Na potrzeby niniejszego  Regulaminu, wprowadza się definicje następujących pojęć w nim użytych:

 1. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznaje zdolność prawną nabywająca Towary w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 2. „Sprzedawca” –Firma Handlowo- Usługowa MAREL Marek Wróbel
  Dane kontaktowe Sprzedawcy:

   

  • Dokładny adres: ul. Żarecka 72, 42-350 Koziegłowy
  • Adres strony internetowej Sklepu: www.marel.net.pl
  • Adres e – mail: hurt@marel.net.pl
  • Telefon kontaktowy: 660 00 30 60
 3. „Konsument” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nabywająca Towary Sprzedawcy nie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 4. „Kupujący” – Klient oraz Konsument;
 5. „Towary” – produkty Sprzedawcy znajdujące się w zakładce Katalog produktów na stronie internetowej Sprzedawcy: “Sklep” zawierającej nazwy Towarów oraz ceny;
 6. „Sklep” – serwis internetowy sklepu internetowego.  Sprzedawcy prowadzony pod adresem www.sklep.marel.net.pl;
 7. „Koszyk” – zakładka znajdująca się na stronie internetowej Sklepu, do której Kupujący dodają Towary, które chcą nabyć;
 8. „Dostawa” –  usługa transportowa realizowana przez Sprzedawcę, w ramach której  Sprzedawca doręcza Kupującemu zakupiony towar na wskazany przez niego adres zgodnie z cennikiem.  
 9. „Zamówienie” – dokonanie przez Kupującego wyboru Towarów, które chce nabyć  za pośrednictwem Sklepu, zawierającego listę wybranych przez Kupującego Towarów, ich ceny, sposób dostawy, adres Kupującego lub inne miejsce wydania Towarów oraz sposób płatności,  po potwierdzeniu którego dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy sprzedaży;
 10. „Zestawienie” –  zamówienie zweryfikowane przez Sprzedawcę z naniesionym rabatem, uwzględniające ewentualne braki lub zmiany towarów, poszerzone o koszt przesyłki;
 11. „Rabat” – zniżka dla stałych klientów naliczana na wybrany asortyment. Produkty nie objęte Rabatem to produkty w katalogu PROMOCJA, AKCESORIA, produkty sprzedawane na kartony oraz koszty przesyłki;
 12. „Dowód zakupu” – paragon, faktura, potwierdzenie przelewu, potwierdzenie płatności kartą dokumentujące sprzedaż Towarów;
 13. „Regulamin” – niniejszy dokument;
 14. „Strony” – łącznie Sprzedawca i Kupujący.

Oświadczenia Sprzedawcy oraz Gwarancja

 1. Sprzedawca oświadcza, że oferowane przez niego Towary:
  1. zostały wyprodukowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz także zgodnie z normami obowiązującymi w przedsiębiorstwie Sprzedawcy;
  2. mają jakość umożliwiającą Kupującemu oraz innym osobom trzecim ich używanie zgodnie z ich przeznaczeniem;
  3. spełniają warunki bezpieczeństwa określone przez normy polskie lub właściwe przepisy UE.
  4. Wszystkie sprzedawane Towary służą do użytku wewnętrznego i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych takich jak wilgoć oraz promienie słoneczne.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego o rękojmi, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli istnienie wady Towaru zostanie stwierdzone po upływie 2 dni od jego dostarczenia;
 3. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane Towary nie naruszają praw osób trzecich tj. prawa do znaku towarowego lub praw autorskich i patentów.
 4. Ceny Towarów określone w Katalogu produktów są wyrażone w walucie polskiej i stanowią kwoty brutto (z należnym podatkiem VAT). Ceny Towarów nie zawierają kosztów Dostawy, które są określone w cenniku dostaw znajdującym się w zakładce https://marel.net.pl/pl/basket na stronie internetowej Sklepu;
 5. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 6. Sprzedawca oświadcza, iż w zakresie umów zawieranych z Kupującymi będącymi konsumentami stosuje kodeks dobrych praktyk w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 Składanie zamówień oraz zawarcie umowy sprzedaży

 1. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, co musi zostać potwierdzone poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikonki pojawiającej się na stronie internetowej Sklepu przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
 2. Kupujący może złożyć Zamówienie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 3. Minimum logistyczne do realizacji Zamówienia wynosi 500,00zł plus koszt przesyłki.
 4. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Zamówienia są przygotowywane według kolejności składanych zamówień;
 5. Kupujący aby dokonać zamówienia musi korzystać z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera oraz posiadać możliwość odczytania plików w formacie PDF.
 6. Kupując chcąc złożyć zamówienie powinien dokonać kolejno następujących czynności:
  1. wybór Towarów w Katalogu Produktów;
  2. dodanie wybranych Towarów do Koszyka;
  3. dokonanie wyboru sposobu płatności;
  4. dokonanie wyboru rodzaju dostawy oraz miejsca wydania Towarów;
  5. wpisanie numeru karty klienta – w celu uzyskania rabatu;
  6. złożenie Zamówienia poprzez jego potwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam złożenie zamówienia i płacę”.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym następuje w chwili złożenia Zamówienia.
 8. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym następuje w chwili przesłania Zestawienia do Zamówienia.
 9. Po złożeniu Zamówienia następuje weryfikacja względem aktualnych stanów magazynowych Sprzedawcy. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany zamówienia. O każdej zmianie Kupujący jest informowany przy zestawieniu końcowym.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny po złożonym Zamówieniu i zobowiązuje się ją utrzymać po przesłaniu Zestawienia do Zamówienia o czym Kupujący jest informowany
 11. Sprzedawca przystępuje do realizacji złożonego i zweryfikowanego przez Kupującego Zamówienia niezwłocznie po zaakceptowaniu Zestawienia z kosztem wysyłki ( pobranie ) lub zaakceptowaniu Zestawienia z kosztem wysyłki i zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedawcy. 
 12. Dostawa zamówionego Towaru do Kupującego następuje w terminie od 2 do 7 dni roboczych, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu, w którym Sprzedawca przystąpił do realizacji Zamówienia.
 13. W ramach Dostawy Sprzedawca dołącza do zakupionego Towaru także Dowód zakupu w formie paragonu lub faktury VAT. 

Cennik dostaw

Koszt 1 przesyłki przy płatności przelewem wynosi 25,00zł, przy płatności za pobraniem 30,00zł. Ilość przesyłek uzależniona jest od ilości i rodzaju zamawianego towaru.
Informacja o końcowym koszcie przesyłki ponoszonej przez Klienta znajduje się w zestawieniu końcowym przesłanym na adres email;

Program Rabatowy

 1. Rabat w wysokości 10% przyznawany jest i utrzymywany dla stałych klientów.
 2. Nowi klienci otrzymają Rabat przy realizacji 3 Zamówienia na przynajmniej minimum logistyczne.
 3. Wymogiem naliczenia rabatu jest przy każdym zamówieniu podanie numer karty lub informacji iż posiada się taką kartę w zakładce "uwagi klienta"  

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Stosownie do treści art. 27  ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta („Prawo konsumenta”) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenta.
 2. Bieg wskazanego 14 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy przez Konsumenta rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie woli o odstąpieniu pocztą lub za pośrednictwem wiadomości e – mail na adres Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 3. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy przesłanego mu przez Sprzedawcę w wiadomości e – mail zawierającej potwierdzenie złożenia zamówienia lub z formularza załączonego do Prawa konsumenta jako Załącznik nr 2.
 4. Po dokonaniu skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest traktowana jako niezawarta.
 5. Po skutecznym odstąpieniu od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy odebranych Towarów w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument pokrywa koszty wysyłki zwracanego Towaru oraz ponosi ryzyko związane z wysyłką.
 7. Na Konsumencie spoczywa odpowiedzialność odszkodowawcza za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Stosownie do treści art. 38 Prawa konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

 Reklamacja

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanych Towarów (wyłącznie na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumentów z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanych Towarów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. W celu skorzystania z prawa rękojmi, Konsumenci powinni kontaktować się z Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomości na Facebooku (messenger) lub za pośrednictwem wiadomości e – mail zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt 2.2 Regulaminu.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca ustosunkuje się do niej  – w przypadku Konsumenta – nie później niż w terminie 14 dniu. Po bezskutecznym upływie tego terminu reklamację poczytuje się za zasadną.
 5. Towary w ramach rozpoznawania reklamacji powinny zostać przekazane przez Kupującego Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 2.2 Regulaminu.
 6. Reklamacja jest rozpatrywana tylko przy okazaniu dokumentu sprzedaży dołączonego do towaru. 

 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Polityka prywatności oraz kwestie bezpieczeństwa danych osobowych mające zastosowanie do Regulaminu zostały uregulowane w dokumencie „Polityka prywatności” znajdującym się na stronie internetowej Sklepu w zakładce https://marel.net.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu lub jego części, o czym poinformuje Kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem nie krótszym niż 7-dniowym.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl